Projecte educatiu de centre (PEC)

El projecte educatiu de centre és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics i els principis organitzatius.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre. També la concreció del currículum que s'imparteix i el tractament transversal en les àrees i matèries.

 

Aquest document ha estat aprovat pel consell escolar durant el curs 2023-2024.