Plurilingüisme

El model lingüístic que plantegem implica que totes les llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixen a desenvolupar la competència comunicativa dels infants.

Les llengües catalana, castellana i anglesa son els instruments bàsics amb els quals es construeix el treball escolar, i el seu domini és condició indispensable per al desenvolupament global dels alumnes. 

La formació en llengües es complementa amb la introducció d'una segona llengüa estrangera, el francès, a Cicle Superior.