Les matemàtiques actives

En l'àmbit matemàtic busquem ensenyar les matemàtiques d'una manera diferent aprofitant les estratègies d'aprenentatge dels alumnes. La nostra metodologia parteix de la resolució de problemes o reptes. És a partir d'aquí quan treballem els diferents continguts, però, sobretot, ajudem a desenvolupar els diferents processos matemàtics (dimensions i competències).

La nostra metodologia la podem resumir en tres punts:

- Contextualitzar els aprenentatges en situacions de la vida real (fer que l'alumnat vegi la utilitat real dels diferents aprenentatges). L'infant ha de viure i ser protagonista de la situació problemàtica.

- Comprendre els conceptes com a base per poder-los aplicar en situacions quotidianes o de la vida real. A l'escola treballem conceptes de forma manipulativa amb el material del "Racó de matemàtiques".

-Desenvolupar els processos matemàtics: resolució de problemes, connexions, raonament, comunicació i representació.

A tota la primària disposem d'una hora de "Taller de càlcul" dins l'horari lectiu. En aquest taller facilitem a l'alumnat diferents estratègies per resoldre operacions matemàtiques.