L'Educació Primària comprèn dels 6 als 12 anys. La finalitat d'aquesta etapa és proporcionar als infants una educació que els permeti adquirir les habilitats fonamentals per tal de poder afrontar amb garanties qualsevol situació d'aprenentatge i integrar hàbits necessaris per afavorir l'autonomia i el creixement personal.

En aquesta etapa, les activitats d'ensenyament i aprenentatge són significatives i vivencials, per això creiem important que els nens i nenes vagin construint el seu coneixement a partir de l'experiència del dia a dia, desvelant les seves capacitats, habilitats, destreses i aptituds. Tot dins d'un marc de convivència on es valora principalment el respecte, la responsabilitat i l'esforç.

És una etapa de canvis tant en el procés maduratiu com en l'adquisició de coneixements, per la qual cosa és molt important respectar els diferents ritmes i estils d'aprenentatge dels alumnes i les alumnes. A la nostra escola ho tenim present i oferim suport en petit grup i individualitzat i, si cal, amb adaptacions curriculars per tal d'aconseguir els objectius proposats.