1. MARC NORMATIU
El document “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” emès per al departament d’educació el juny del 2020, estableix la creació d’un pla d’obertura de centre en fase 2 de desescalada.
Abans de presentar el nostre pla, volem comunicar algunes de les indicacions que es citen en el document esmentat anteriorment i creiem que són rellevants.
-El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
-Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del curs.
-L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara.

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
2.1 . Distanciament físic
Distància de 2 metres entre cada infant disposant d’un espai d’uns 4m2.
Això implica grups reduïts amb un màxim de 13 alumnes de primària, 8 de P3 i 10 de P4 i P5.

2.2. Rentat de mans
- A l'arribada i sortida de l’escola.
- Abans i desprès d’esmorzar.
- Abans i desprès d’anar al WC.
- Abans i després del canvi d’activitat.
- L’escola ha instal•lat dispensadors de gel hidroalcohòlic i de paper a tot el centre.

2.3 Mascaretes
➔ Infants d’educació infantil p3 i P4 no indicada en general.
➔ Infants de P5 i d’ed. Primària indicada. Es pot prescindir quan es compleixin les mesures òptimes de ventilació i distanciament.

2.4. Ventilació
Les aules seran ventilades tres cops al dia durant 10 minuts, preferiblement es deixaran les finestres obertes.

2.5 Neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais , superfícies i material es realitzarà diàriament, seguint les recomanacions de neteja i desinfecció establertes per les autoritats pertinents.
S’intensificarà la neteja en aquelles zones com: Poms, interruptors, timbres, manetes, etc.

3.Disponibilitat de professionals.
Tenint em compte la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats presencials.
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és:
Docents: 13
No docents: 2

3.1 Alumnat
L'escola ha enviat uns qüestionaris a les famílies per confirmar quins alumnes assistirien a l'escola de forma presencial. D'aquesta forma, aconseguim fer una estimació i repartició de l'alumnat en grups reduïts.

- Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6): L’escola ha condicionat 2 aules d’infantil (seguint totes les recomanacions sanitàries) per tal d’intentar garantir la salut dels seus infants. Les aules escollides són P3 i P4. Totes aquestes aules compten amb aixeta d’aigua, sabó, espai de 2 mestres quadrats per cada alumne i tot el material serà individual. Cada aula té WC. Aniran individualment i es desinfectaran els sanitaris abans i després de cada ús.

- Acció educativa presencial (6è curs): Els alumnes de 6è podran assistir a l’escola repartits en dos grups de 12 alumnes, A i B. L’objectiu principal d’aquestes sessions presencials serà l’acompanyament per part del tutor en el canvi d’etapa a secundària.
També podran assistir tots els alumnes el divendres per esmorzar en el pati de l’escola,
ja que compleix amb els mestres quadrats establerts per les autoritats pertinents. En cap cas es podran ajuntar els alumnes dels diferents grups i sempre tindran les zones de seguretat marcades per facilitar el distanciament físic de 2 metres.

- Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell: El tutor podrà citar a un petit grup d’alumnes per realitzar una atenció tutorial. Un cop el centre tingui la confirmació de les assistències elaborarà un calendari com el del punt 3. Aquestes tutories seran completament voluntàries

- Atenció personalitzada a les famílies: Els tutors podran citar a les famílies, com fins ara, per realitzar entrevistes i tancar el curs. Aquestes reunions es prioritzaran de forma telemàtica. Únicament, si el tutor ho creu necessari podrà assistir la família a l'escola amb cita prèvia per poder organitzar l'acollida al centre i evitar contacte amb l'alumnat.
La comunicació família/escola es seguirà realitzant via Classdojo

3.2 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre
S’ha contactat amb les famílies mitjançat els tutors (contacte telefònic), mitjançant un
formulari electrònic, etc. Considerant els contactes amb les famílies i la diagnosi realitzada, el centre preveu aquest nombre d’alumnat de forma estimada:
5. Planificació de l’acció tutorial en grup reduït
L’objectiu principal de les tutories en grups reduïts és el següent:
• L’acompanyament emocional. Prioritzarem la canalització i expressió de les emocions del nostre alumnat, entenent les diverses situacions que puguin haver viscut. Les emocions estan integrades en el procés de vida dels infants i per tant també formen part del seu procés d’aprenentatge. Per a nosaltres, el vincle entre els mestres i els infants és clau perquè es pugui dur a terme un bon acompanyament emocional després del confinament.

6. Informació i comunicació als professionals del centre.
El passat dimarts 2 de juny del 2020, la direcció del centre va explicar al personal que
participarà en les activitats presencials les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació. Tanmateix, també es va explicar l’organització horària dels mestres i dels grups d’alumnes. Els documents que ha creat la direcció del centre per informar a tot el personal han estat enviats via correu electrònic.

7. Informació a les famílies
L'escola ha enviat a les famílies via correu electrònic i ha publicat a la pàgina web de l'escola una infografia amb tota la informació sobre els requisits per poder assistir al centre i les mesures de prevenció i seguretat establertes per les autoritats pertinents

8. RESOLUCIÓ del 3 de Juny de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de l’escola
López Torrejón de Badalona.
El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre.
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els alumnes.

En data 4 de juny de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla
d’Obertura D’acord amb el que s’ha esmentat,

El consell escolar:
- Aprova el Pla d’Obertura de l’escola López Torrejón de Badalona.
- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.

Badalona, 4 de juny de. 2020.

La directora Pilar Esperalba.
PLA D'OBERTURA