PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC PROVISIONAL CURS 2020-2021
Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica del centre i orientar en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar.
Índex
1. Introducció́
2. Objectius del pla
3. Contingut del pla d’obertura.
a) Diagnosi.
b) Organització́ dels grups estables
c) Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció́ de l’alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu
d) Organització́ de les entrades i sortides
e) Organització́ de l’espai d’esbarjo
f) Relació́ amb la comunitat educativa
g) Servei de menjador
h) Pla de neteja
i) Extraescolars i acollida
j) Activitats complementaries
k) Reunions dels òrgans unipersonals i col•lectius de coordinació́ i govern
l) Protocol d’actuació́ en cas de detectar un possible cas de covid-19.
m) Pla de treball del centre educatiu en confinament (Infantil i Primària)
n) Atenció a la diversitat en confinament
o) Espais disponibles

4. Annex

a) Què cal fer si confinem un grup estable o el Centre
b) Pautes de neteja per al professorat
c) Pautes per a les famílies
d) Llista de comprovació́ per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs
e) Llista de comprovació́ per a l’obertura diària dels centres educatius
1. Introducció

En aquests darrers mesos d’incertesa, s’ha constatat que la presa de decisions en qualsevol àmbit social no ha estat una tasca fàcil. Qualsevol decisió ha estat objecte d’avaluació constant i permanent. Allò que avui pot semblar raonable, d’aquí dos mesos, quan comenci el nou curs, pot resultar anacrònic. És per això que, tot i començar el curs en un context de normalitat, en previsió d’altres possibles escenaris, hem apostat per la implementació de mesures que garanteixin el benestar i la seguretat del nostre alumnat i les nostres famílies.

Aquest es un Pla que neix amb la voluntat de mantenir el nivell educatiu de la nostra Escola i alhora vetllar per el compliment de les Instruccions del Departament d’Ensenyament i el PROCICAT.

2. Objectius del pla

Aquest pla d’organització bàsic té com objectiu:

- Garantir la màxima presencialitat de tot l’alumnat.
- Garantir la màxima seguretat a tot el personal docent i no docent, alumnat i famílies de l’escola.
- Establir un protocol de tancament que garanteixi l’atenció inclusiva i la participació de les activitats no presencials de tot l’alumnat.
- Assegurar l’acompanyament emocional de l’alumnat.

3. Continguts de pla d’obertura

a) Diagnosi

En el moment del tancament del Centre el passat 13 de març l'Escola es va veure abocada a l'organització ràpida i sense dilació de les tasques de curs per acabar el 2n trimestre. En aquell moment es va decidir que els alumnes s'emportessin a casa el material necessari per acabar el trimestre (llibres, estris de treball).

La primera setmana es va organitzar la feina via classdojo, app que ja s'utilitzava a l'etapa de Primària, com a mitjà de comunicació immediata família /escola.

Un cop es va veure que el tancament dels Centres era pràcticament definitiu es va decidir implementar el treball diari dels grups de Cicle Mitjà i Superior a través de l'aplicatiu classroom. Pel que fa a Cicle Inicial es va continuar amb l'app classdojo i pel que fa a d'Educació Infantil, també es va iniciar la comunicació amb les famílies a través d'aquesta app, la qual cosa va millorar-ne la situació general de desconcert.

El seguiment dels alumnes i les tutories es van mantenir al llarg del confinament amb entrevistes via zoom o converses telefòniques. Cal destacar que, en el cas d’algunes famílies, no es va poder establir contacte, tot i que el personal del centre ho va intentar per diferents vies.

b) Organització dels grups estables.

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021

Criteris de la configuració dels grups estables:
La direcció del Centre creu important mantenir els grups per nivells i cursos. Els grups sempre disposaran del seu espai estable i els mestres que tinguin contacte amb altres grups estables hauran de portar les mascaretes.

Nombre alumnes al centre: 200

Plantilla: 15 mestres, psicopedagoga, personal del CREDA, 1 vetllador 4 monitors de menjador.

Característiques del alumnat: L’escola disposa de grups estables formats amb un màxim de 26 alumnes per grup.

Criteris d’inclusió: Mantenir els grups amb les ràtios facilita a l’alumnat a sentir-se partícip del grup-classe del qual porta formant part durant tota l’etapa infantil i primària. Per altra banda, el factor emocional de dividir grups, afectaria directament en la falta greu d’espai i personal en el Centre, raó també important a l’hora de prendre aquesta decisió.

Mesures flexibilitzadores: L’Escola no realitzarà agrupaments entre diferents grups estables; per aquest motiu, la metodologia d’algunes àrees es veurà afectada i requerirà variacions. També alguns projectes internivells com “padrins matemàtics o padrins lectors” tindran variacions respecte altres anys.
L’organització dels grups estables serà un tutor per grup estable i un mestre referent per Cicle. Com a màxim a cada aula entraran 2 mestres a excepció de 3r que hi ha una mestra amb reducció horària i farà tota la jornada amb aquest grup estable.


c) Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats.

Els mestres de l’escola disposen d’unes hores de reforç per acompanyar a l’alumnat amb més dificultats. Aquets reforços es realitzaran dins de l’aula i només ho podran fer els mestres que entrin a l’aula de forma estable. En el cas de cicle inicial, les tutores realitzaran reforç de català. Aquest reforç ens garanteix traçabilitat ja que no hi ha moviment entre cicles. El mateix cas succeeix a l’etapa d’infantil, ja que no hi ha contacte entre els mestres de les dues etapes.

L’única atenció personalitzada fora d’aula serà la que realitza la referent del CREDA a un alumne a 4t. L’Escola ha habilitat un espai per poder realitzar les dues sessions setmanals.

d) Organització de les entrades i sortides
L’escola López Torrejón disposa de dos accessos per poder entrar i sortir del centre. En el proper curs, com a mesura excepcional, s’utilitzaran les dues vies d’entrada i sortida i també hi haurà dues franges horàries amb 10 minuts de diferència entre elles. L’objectiu principal és evitar, el màxim possible, la massificació de famílies i alumnes en les hores d’entrada i finalització de la jornada lectiva. Per altra banda, els alumnes que tenen germans, podran venir a la mateixa hora i junts. És important destacar que tots els alumnes hauran d’entrar amb mascareta fins a les seves aules, a excepció dels alumnes de P3 i P4.

L’organització serà la següent:
e) Organització de l’espai d’esbarjo
En aquest Pla d’Organització esmentarem l’organització dels patis de les dues etapes educatives del Centre. En primer lloc, podem garantir que les hores d’esbarjo es realitzaran en patis separats i no hi haurà interacció entre alumnes d’altres grups classe.

La nostra escola disposa de 3 patis de diferents mesures, per tant, cada grup classe tindrà diferent franja horària a l’hora de sortir del pati, així garantim que no hi hagi interacció entre alumnat de diferents grups al pati ni als passadissos.

El material del pati per Primària (rodes, pilotes,etc) estarà inhabilitat com a mínim el primer trimestre. La raó és que no podem garantir la desinfecció d’aquest material en aquesta franja horària. Per altra banda, les bicicletes i material d’Infantil estarà guardat en un espai habilitat i únicament serà d’ús per aquests alumnes.

Respecte a les diferents franges horàries per l’organització òptima de l’espai d’esbarjo, repartiríem els 9 cursos ( 6 de Primària i 3 d’Infantil) en tres franges. La primera seria de 10 a 10:30 baixarien al pati 1r i 2n. Com es pot comprovar a la graella cada curs disposaria d’un espai individual sense cap interacció amb un altre grup estable.


FRANJA
10:00/10:30 ESPAIS/DIES DIL DIMA DIM DIJ DIV
PATI GRAN 1r 2n 1r 2n 2n
PATI MITJÀ 2n 1r 2n 1r 1r
PATI PETIT

La segona franja horària seria de 10:30 a 11:00. En aquesta franja repartiríem els tres grups d’infantil en els espais disponibles. El nostre objectiu és que no tinguin cap contacte ni interacció amb els altres grups.

PATI EXTERIOR
10:30/11:00 ESPAIS/DIES DIL DIMA DIM DIJ DIV
PATI GRAN ( partició) P3/P4 P3/P4 P3/P4 P3/P4 P3/P4
PATI MITJÀ P5 P5 P5 P5 P5
PATI PETIT

PATI EXTERIOR
11:00/ 11:30 ESPAIS/DIES DIL DIMA DIM DIJ DIV
PATI GRAN 6è/5è 4t 6è/5è 6è 3r/4t
DIMA (Cicle Superior està a la Pista del Gas.) DIJ Cicle Mitjà està P. Gas.
PATI MITJÀ 3r 3r 4t 5è 6è
PATI PETIT 4t 3r 5è

f) Relació amb la comunitat educativa

Sessions del Consell Escolar

Les sessions es faran presencialment , sempre que sigui possible, ja que la composició del Consell Escolar és de 10 persones i es poden mantenir les mesures de seguretat recomanades perfectament.

Per altra banda, no hi haurà cap problema en fer-les telemàticament sempre que algun membre ho demani o la situació de la pandèmia ho requereixi.

Difusió i informació del Pla d’Organització a les famílies

Reunions d’inici de curs
Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el mes de setembre de forma telemàtica. Amb les famílies que no sigui possible, els hi facilitarem un document amb tota la informació i el tutor realitzarà una trucada telefònica per aclarir dubtes i preguntes.

Reunions individuals de seguiment
El seguiment del alumnat el farem preferentment amb videoconferència o per telèfon. Només si el tutor ho demana, un membre de la família de l’infant podrà accedir a l’escola per parlar i fer un seguiment, sempre mantenint tots els protocols de seguretat.

Formació adreçada a les famílies
Cada tutor amb les famílies del grup classe , en les reunions d’inici de curs, haurà d’esbrinar quines famílies necessiten una formació sobre la plataforma digital que utilitzem. Tant mateix, l’escola ha prepara’t un vídeo explicatiu per ensenyar a les famílies a utilitzar la plataforma “Google Classroom”.

Tots aquests dubtes cal aclarir-los a l’inici de curs en les reunions.

g) Servei de menjador

Atès que disposem d’uns espais amplis de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris que son de 13h a 15h i els espais de menjador del curs passat. Deixem 10 min entre torns per desinfectar els espais


CURS –NIVELL GRUP HORARI DE DINAR Espai de menjador Espai d’activitats de migdia

Infantil (P3-P4-P5)
1r Torn (de 13h a 13:50h)
Menjador petit
Aula de P3/Pati gran

Cicle Inicial (1r-2n)
1r Torn (de 13h a 13:50h)
Menjador gran
Aula de 1r/Pati de dalt

Cicle Mitjà (3r)
2n torn (de 14h a 15h)
Menjador petit
Aula de 3r/Pati petit

Cicle Mitjà (4t)
2n torn (de 14h a 15h)
Menjador gran
Aula de 4t/Pati de dalt
Cicle Superior (5è -6è)
2n torn (de 14h a 15h)
Menjador gran
Pati gran


h) Pla de neteja

Mesures de neteja d’espais d’ús utilitzats per diversos grups estables

La periodicitat de la neteja i la desinfecció d’aquestes aules serà diària i sempre es realitzarà un cop el grup hagi marxat.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Grapadores i altres estris d’oficina
Les aules d’aquest grup estable mantindran, sempre que sigui possible, les dependències ben ventilades. Les portes es mantindran obertes per poder evitar tenir que fer servir el mínim possible el pom. Els mestres que passin per l’aula hauran de desinfectar la seva zona de treball abans de deixar-la a un altre mestre. Per fer-ho, facilitarem un document als docents amb una llista de tasques que han de fer abans de l’entrada dels alumnes.

Mesures de neteja de l’espai del menjador

La periodicitat de la neteja i la desinfecció d’aquest espai serà diari i sempre es realitzarà un cop el grup hagi marxat i arribi el segon grup.

Mesures de la neteja dels espais compartits

La periodicitat de la desinfecció d’aquestes aules serà sempre que marxi un grup. I es farà amb la supervisió del tutor i cada alumne netejarà el seu espai.
Un cop l’escola hagi tancat , el servei de neteja netejarà i desinfectarà aquest espai.

Mesures de la neteja dels lavabos

Els lavabos es netejaran diàriament .
El servei de neteja assegurarà la dotació de sabó i eixugamans ,per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.

Quan es faci ús dels inodors , es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna. Aquesta recomanació també l’haurà de fer extensible el mestre als seus alumnes.

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. Al costat de les piques per rentar mans, es col•locarà una paperera per dipositar els papers. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al Centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

i) Extraescolars i acollida

L’espai d’acollida

El Centre realitza l’acollida en horari de 7:30 a 8:50.h
Aquesta activitat , ja que el grup d’acollida no és nombrós, es farà en el mateix espai. Aquest espai, l’aula de P5, permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants portaran mascareta.

Abans d’entrar al Centre s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins s’ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.

Acabat l’horari d’acollida i abans de que entri el grup estable d’aquesta aula cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. Això es farà a càrrec de la monitora d’acollida.

Extraescolars

Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada.
j) Activitats complementàries

Les activitats complementàries s’organitzen segons els grups estables que ja tenim establerts i es faran amb els mestres que intervenen en el Cicle. No hi haurà transvasament de mestres entre cicles.

k) Reunions dels òrgans unipersonals i col•lectius de govern.

En un centre educatiu hi ha molts temes a tractar i consensuar entre els diferents membres que formen la comunitat educativa. Per aquest motiu, la Direcció del Centre sempre intentarà prioritzar les reunions telemàtiques però serà aquest òrgan qui decidirà si es realitzen de forma telemàtica o presencials. Aquestes decisions tindran en compte el nombre de persones que han d'assistir a la reunió i també la importància del ordre del dia.
i) Protocol d’actuació en el cas de detectar un possible cas de COVID-19.

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció́ precoç̧ de casos i el seu aïllament, així́ com dels seus contactes mes estrets, es una de les mesures mes rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, presentem el protocol d’actuació́ en cas de detectar una sospita de cas de COVID-19 . Aquest protocol inclou la ràpida coordinació́ entre els Serveis Territorials d’Educació́ i de Salut Publica. Els passos a seguir estan extrets del document “Pla d’escoles 2020” facilitat per el Departament d’Ensenyament.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. El tutor o mestre referent l’ha de portar a un espai separat d’us individual.
2. S’ha de col•locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
L'espai habilitat per portar a un alumne amb simptomatologies per COVID-19 serà la saleta d’entrevistes. El mestre que estarà amb aquest alumne haurà de ser el mestre estable del grup. La persona responsable de trucar a la família serà el tutor o membre de l’equip directiu. El responsable de comunicar-ho a Serveis Territorials serà la directora del Centre.
En aquest document es realitzarà el seguiment de l’alumnat:
Alumne Dia/hora de detecció Mestre que va mantenir contacte amb l’alumne.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del Centre serien:

1.Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència:

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.

2.Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...):

Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

3.Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais:

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial al Centre Educatiu, també durant 14 dies.

Els equips d’Atenció́ Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició́ dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’Atenció Primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció́.
m) Pla de treball del centre educatiu en confinament (Infantil i Primària)

Un cop analitzada l'experiència del curs passat, aquest curs creiem necessari adoptar dues accions. La primera és informar a totes les famílies de la possibilitat d'un tancament del Centre, sigui per un confinament comunitari o un cas intern de COVID-19 a l'escola. Per aquest motiu, aprofitarem les reunions informatives telemàtiques de principi de curs per explicar l'organització i funcionament del sistema d'ensenyament telemàtic en cas que fos necessari el seu activament. En aquesta informació destacaríem: mostrar l'horari acadèmic telemàtic i les plataformes en línia de que disposa el Centre.
Per altra banda, els tutors també preguntaran quins alumnes no disposen de dispositiu electrònic. És cert que ja hem fet diverses enquestes per tal de tenir resposta i omplir el qüestionari TIC facilitat per al Departament, però també és possible que algunes famílies hagin adquirit un dispositiu electrònic i ja no sigui necessari que els hi facilitem un nosaltres o el Departament. L'objectiu principal és conèixer quins alumnes no disposen d'aquests aparells amb la informació més detallada possible, ja que, d'aquesta manera l'escola li podrà facilitar un en cas de confinament el mateix dia que nosaltres rebem la noticia de tancar l’escola.

Etapa d’infantil

El curs passat vam començar amb la plataforma “classdojo” a l’Etapa d’Infantil. Aquesta ens va permetre tenir un contacte directe amb les famílies i connectivitat entre l’alumnat de cada grup. Els alumnes podien veure els seus companys en el mur de la plataforma (reptes, cançons, manualitats,etc), això va ajudar a mantenir el contacte emocional entre l’escola i l’alumnat.

Aquest curs, possiblement, implementarem la mateixa plataforma educativa en tot el Centre. Aquesta és “Google classroom”. La plataforma ens ajuda a penjar totes les activitats de forma ordenada per áreas d’aprenentatge i facilita al docent la correcció i avaluació de les diferents tasques. Per tant, continuariem amb el “classdojo” utilitzant el servei de missatgeria, ja que ens ajuda a tenir un contacte directe amb les famílies i per altra banda implementariem el google classroom per facilitar la tasca acadèmica.

Cal destacar, que serà important l’explicació a les famílies de tot aquest funcionament, per tant, aprofitarem les reunions telemàtiques de principi de curs per explicar amb més detall.


Mètode de treball i recursos didàctics previstos
Les mestres d'Infantil es connectaran a les 9:30 per donar el bon dia a l'alumnat i intentar seguir amb les rutines que es fan a l'escola. La tutora explicarà quines activitats hi ha plantejades per a aquell dia i com les poden fer. Durant el matí, cada tutora disposarà d'un espai d'atenció a la diversitat per estar amb els alumnes que mostren més dificultats, així potenciem una atenció més personalitzada a les necessitats educatives de l'alumnat. A les 12:30 es fa una altra reunió telemàtica perquè els alumnes puguin ensenyar la feina que han fet durant el matí als seus companys i la mestra. L'objectiu és que mantinguin contacte diari amb els companys i la tutora, ja que emocionalment és molt significatiu en un moment de confinament.
Els recursos didàctics seran els llibres en format físic o digital i les activitats que presentin els mestres seguint les programacions i el currículum d’Infantil.

Educació Primària

Actualment, disposem d’una plataforma nomenada “Classdojo”. Aquesta seguirà en funcionament i servirà com a canal de comunicació entre les famílies i els docents. Per altra banda, Cicle Inicial afegirà una altra plataforma per als alumnes nomenada “Google Classroom”. Aquesta plataforma ens ajudarà a dur a terme un seguiment més exhaustiu de l’alumnat d’aquests cicle. Per tant, amb la inclusió d’aquest cicle, ja funcionem tota l’Etapa Primària amb el mateixos recursos en línia.

La idea és utilitzar el Classdojo per mantenir la comunicació amb les famílies. Seguirem penjant reptes, imatges i jocs en el mur, però totes les tasques acadèmiques a partir d’un hipotètic confinament es penjaran en el Google classroom.

L’escola ha creat un tutorial per a les famíles de cicle inicial, així podran conèixer com funciona aquesta nova plataforma.


https://www.youtube.com/watch?v=Hm6dWQUontc&feature=youtu.be
p) Atenció a la diversitat en confinament.

Els horaris lectius tenen en compte una sèrie d’hores de reforç. Aquestes hores que realitzen els mestres seran coordinades amb un hipotètic horari de confinament, és a dir, si un mestre fa 3h de reforç, haurà de fer 3h de reforç aproximadament amb l’alumnat però de forma telemàtica. Totes aquestes sessions seran coordinades per la mestra d’atenció a la diversitat i el tutor/a del grup estable.

q) Espais disponibles

Abans de nomenar els espais, cal esmentar que tots els grups estables realitzaran totes les sessions a la seva aula, exceptuant informática i música. Hem habilitat el menjador per realitzar les sessions de música, ja que, d'aquesta manera, evitem que l'especialista entri a les aules estables del centre i pugui mantener la distancia de seguretat de 1,5m. També podem assegurar que l'horari lectiu té en compte que el personal de neteja pugui desinfectar la sala abans i després de totes les sessions. També l’aumnat ajudarà a fer aquesta tasca. Cal destacar la ventilació que té el menjador de l'escola, disposant d'un finestral i dues portes a cada lateral. Per altra banda, les sessions de l'activitat complementària d'informàtica es realitzaran tenint en compte la desinfecció del material. Tant mateix, en cap moment, els alumnes es trobaran amb cap grup estable en els passadissos, ja que només aquest grup serà el que es mourà a la sala d'informàtica en aquell moment.