PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ESCOLA: LÓPEZ - TORREJÓN
ÍNDEX
1. Introducció
1.1 Context
2. Identitat i caràcter propi
2.1 Caràcter propi
2.2 Principis rectors
3. Plantejaments educatius
3.1 Prioritats i objectius educatius.
3.2 Estructura organitzativa
3.3 Projecte Língüístic
4. El currículum
4.1 Criteris d’organització pedagògica
4.2 L’avaluació i la promoció
5. Perfil pedagògic de les diferents etapes educatives.
5.1 Educació Infantil
5.2 Educació Primària
5.2.1 Cicle Inicial
5.2.2 Cicle Mitjà
5.2.3 Cicle Superior
6. Atenció a la Diversitat
7. Festes i celebracions de l’Escola

1.INTRODUCCIÓ
Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre Centre, tenint en compte la nostra realitat dins el context soci - econòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part.
Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que els nostres alumnes assoleixin una formació de qualitat i una formació integral i esdevinguin persones perseverants, entusiastes i amb recursos per integrar-se a la societat i enfrontar-se al futur potenciant les seves capacitats.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’escola López Torrejón.
El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.
Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos:
- Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
- El projecte lingüístic del centre (PLIC)
- El Projecte curricular del centre (PCC)
- Document sobre els criteris a seguir a la retenció en un nivell escolar.
- El Pla d’acollida del centre.
- El Pla d’atenció a la diversitat del centre
- El Projecte de convivència del centre
- El Pla d’acció tutorial (PAT)
- La carta de compromís educatiu.
1.1.CONTEXT
L’escola López Torrejón és una escola privada concertada amb la Generalitat de Catalunya.
És una escola d’una línia educativa que es troba situada en el barri Progrés, al carrer Roger de Flor 115-121, de Badalona. El nostre barri és bàsicament comercial i de serveis. La majoria d’alumnat que hi assisteix ha nascut a la ciutat de Badalona i viu al barri, tot i que hi ha força alumnat que viu en barris propers de la ciutat.
2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
2.1. Principis rectors
La nostra escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC (Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol)
a) El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de la legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El pluralisme.
e) La inclusió escolar i la cohesió social.
f) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
g) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
h) El respecte i el coneixement del propi cos.
i) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
j) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
k) El foment de l’emprenedoria.
l) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
m) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
n) L’educació al llarg de la vida.
o) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
p) L’Escola s’esforça en proporcionar una educació integral, d’una forma inclusiva, que permeti la socialització de l’alumnat, tot establint una relació positiva entre els diferents membres de la comunitat educativa, respectant la diversitat sòciocultural i desenvolupant el coneixement, i el sentit de pertinença a la comunitat on s’insereix.
2.2 Caràcter propi
El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com:
a) Escola CATALANA. Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.
b) Escola ACONFESSIONAL I PLURALISTA. Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i conductes que facin dels nostres alumnes persones dignes de la comunitat on viuen.
c) Escola COEDUCADORA I NO SEXISTA. Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant- nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
d) Escola SOLIDÀRIA I TOLERANT. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.
e) Educació INTEGRAL. La nostra escola educa en el treball i promou una formació acadèmica competent. Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres. Fomentem el desenvolupament de l’autoestima. La comunitat educativa estimula i potencia el seu desenvolupament integral tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.
f) Educació SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’ estricta competitivitat. Cerquem fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fem de manera no prioritzada i sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes. Eduquem per ser competents.
g) Escola DIALOGANT. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cadascun dels estaments.
h) ENSENYAMENT PERSONAL I DE QUALITAT. Pretenem ensenyar a aprendre i adaptar-se a la constant evolució social, potenciant l’aprenentatge significatiu.
i) ENSENYAMENT ACTIU I INNOVADOR. Potenciem l’aspecte instructiu i fomentem l’experimentació i el descobriment, alhora que treballem per a l’adquisició d’hàbits ètics i cívics i l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre.
j) Escola OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental i promovem la participació activa dels nostres alumnes en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats que els proposem. Fomentem tan el treball individual com en equip i cooperatiu. Facilitem que el professorat, pares, personal no docent i alumnes participin en la gestió i en activitats diverses del centre.
k) Escola DEMOCRÀTICA. Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual, estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa pot donar la seva opinió personal sense adoctrinar.

l) Escola INCLUSIVA. Acolliment de la diversitat d’origen personal, cultural o social com a forma de desenvolupar al màxim les potencialitats individuals de les persones. L’escola ha de superar positivament els reptes que planteja l’arribada de població immigrant, proporcionant recursos per a la seva inclusió i l’adaptació dels materials que permeten el seu aprenentatge amb l’objectiu de que l’alumnat nou arribi a gaudir de les mateixes oportunitats que l’alumnat del propi país. L’escola ha de compensar les diferències d’origen social fent, si cal, una discriminació positiva de les franges d’alumnat més necessitat. De la mateixa manera, l’escola té una especial sensibilitat en el tractament de la diversitat de caràcter personal, desenvolupant els mitjans de suport, afavorint la inclusió d’aquest alumnat en el grup classe ordinari i treballant en la línia de l’escola inclusiva.
m) Escola RESPECTUOSA AMB L’ENTORN. Som Escola Verda i tenim un compromís amb els principis de la sostenibilitat i la defensa del medi ambient. Eduquem per a la preservació del medi ambient, des de la xarxa d’Escoles Verdes de la qual l’escola en forma part i promovem la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim. En un món globalitzat, en una etapa d’implementació no equitativa del consum de béns i d’energia, i l’amenaça que provoca aquests desequilibris, cal treballar des del món educatiu conductes I valors alternatius, tendents a assolir millores en el medi ambient i una forma de vida sostenible.
n) Visió CRÍTICA. L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’ aprenentatge del propi error.
o) Escola CONNECTADA, que conrea el coneixement de la ciutat de Badalona, el nostre entorn proper i el patrimoni cultural propi, participant activament en les festes i propostes educatives de la ciutat.

3 TRETS DIFERENCIALS
3.1 Prioritats educatives.
Les nostres prioritats educatives com a escolar es concreten en els següents objectius:
1.-Desenvolupem la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials, el respecte i el coneixement del propi cos, que permetin el ple desenvolupament de la personalitat de l'alumnat i el condueixi a la maduresa i la satisfacció personals.
2.- Optem per un model d’escola inclusiva, on tots els infants tinguin cabuda i on tots i totes possibilitin un enriquiment per a tota la comunitat, creant nous marcs de convivència que afavoreixen l’equitat i la cohesió social.
3.- Facilitem el màxim de possibilitats de cadascú, adaptant ritmes, recursos i nivells del currículum.
4.- Estimulem i reconeixem l'esforç i la valoració del rigor, l'honestedat i la constància en el treball.
5.- Desenvolupem la identitat de l'alumnat en diàleg amb el grup, amb el plantejament de reptes i construcció d'aprenentatges, en un context de socialització.
6.- Desenvolupem metodologies cooperatives en les quals els alumnes treballen el currículum fomentant un pensament complex i crític, superant una visió segmentada dels continguts, per tal que l'alumnat esdevingui persones competents i amb criteri propi.
7.- Estimulem una actitud crítica de l'alumnat respecte als propis coneixements, amb plantejament d'interrogants, avaluant la pròpia experiència i enfocant-la des de perspectives diferents, interpretant la realitat a partir de comprovacions, valorant els indicis i tenint en compte el risc d'equivocar-se.
8.-Desenvolupem el domini dels instruments que permetin assolir qualsevol aprenentatge: llenguatge verbal i escrit, matemàtic, plàstic, musical, físic...
9.- Treballem per aconseguir l'assoliment de les competències bàsiques i l'excel·lència en la capacitació cultural, científica i tècnica.
10.- Participem en activitats cíviques i lúdiques del barri, juntament amb altres escoles, per tal d'apropar l'alumnat al medi més immediat.
11.- Mantenim un programa de sortides, excursions i colònies al llarg de tota l'escolarització, per tal d'afavorir el coneixement de Catalunya.
12.- Transmetem a l'alumnat els coneixements sobre els grans conflictes mediambientals i les vies de solució, i desenvolupem actituds i valors de respecte al medi ambient, als recursos naturals i al paisatge.
13.- Ajustem la nostra acció educativa en el context canviant de les tecnologies de la informació i la comunicació, per garantir l'accés immediat i universal de l'alumnat a la informació presentada en multiplicitat de formats i llenguatges.
14.- Treballem amb la perspectiva de l'educació al llarg de la vida, l'educació més enllà de l'escola i l'habilitació per a l'aprenentatge permanent.
15.- Eduquem en la perspectiva que l'alumnat esdevingui una ciutadania lliure, solidària i emocionalment intel·ligent.
3.2. Estructura organitzativa
Considerem que l’estructura organitzativa de l’escola ha de vetllar per un funcionament que permeti que les relacions entre els seus membres sigui interactiva, és a dir, que es creïn els canals necessaris per tal que les decisions pedagògiques siguin consensuades i coherents.
Creiem en un aprenentatge que contempli el procés individual de cada alumne a amb l ajut dels mestres de suport, mestres d intervenció a l aula, el departament de psicopedagogia i una organització flexible del treball a l'aula (grups de treball reduïts, suports grupals i individuals...).
Prioritzem la formació continuada i permanent del professorat a partir de les directrius marcades per la direcció de l’escola en funció del seu Ideari i Projecte Educatiu. En el treball de cicle, etapa i de l’equip docent, es fan les modificacions pertinents per consolidar aquesta formació ajustada als canvis socials i educatius, com dels aspectes lingüístics, especificats en el nostre Projecte Lingüístic.
L’Escola també manté un contacte sistemàtic amb el museu de Badalona, L’Escola del Mar, l’Escola de Natura, el Centre de Recursos Pedagògics, i altres organismes i institucions de la ciutat. Un mestre assisteix i coordina les relacions amb el Consell dels Infants. Així mateix es manté una relació fluïda amb les Institucions Públiques: Ajuntament, Salut Pública, Educació Viària, Bombers, Creu Roja, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra...
Per mantenir un intercanvi constant amb els/les pares mares, a l Escola hi ha organitzat el Consell Escolar i l’Associació de Pares Mares.
Cal dir finalment que fora de l horari escolar, a les instal·lacions de l Escola hi ha activitats extraescolars que tenen com a objectiu final completar la formació integral del nostre alumnat.
3.3 El projecte lingüístic
El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el tractament, l’ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les destreses bàsiques necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de comunicació, i, per tant, el procés d’ensenyament – aprenentatge de les diferents llengües que impartim: català, castellà, anglès i francès, i el tractament d’aquestes en els diferents àmbits. (veure annex PLC)

4. EL CURRÍCULUM
A la nostra escola entenem el currículum com un marc vertebrador que contempla les competències pròpies de cada àmbit i els continguts claus a assolir a final de cadascuna de les etapes educatives (etapa infantil i etapa primària) per tal de garantir el nivell acadèmic adient per poder accedir a la següent etapa educativa amb èxit.
4.1. Criteris d’organització pedagògica
La nostra escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’Educació Infantil, compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’Educació Primària, compresa entre els 6 i els 12 anys.
L’etapa d’Infantil es considera un cicle dividit en tres nivells, P3, P4 i P5.
L’etapa de Primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el cicle mitjà i el cicle superior
Per a l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:
- Compliment del currículum establert en els decrets a través dels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments.
- Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial.
- Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació.
- Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del propi procés d’aprenentatge).
- Prioritzant i seqüenciant els continguts, tenint en compte la transferència dels coneixements entre les diferents àrees.
- Sistematitzant alguns continguts concrets amb estratègies específiques (estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, expressió escrita i el treball ortogràfic a partir de primària)
- Flexibilitzant l’horari per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius amb metodologies diverses, respectant els mínims horaris curriculars establerts per cada nivell.
- Distribuint hores lectives per àrea en funció de les necessitats de l’escola detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els decrets.
- Dedicant una hora setmanal a la tutoria en grup.
- Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat. La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es fa respectant les hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació infantil respectivament, i es modifiquen si es creu convenient.
A l’etapa d’ Infantil hem introduït una metodologia diversificada per tal de garantir l’assoliment dels aprenentatges d’una manera vivencial, raonada i compartida (treball per projectes, matemàtica manipulativa, consciència fonològica…)
A l’etapa de Primària hem incorporat l’aprenentatge cooperatiu com una de les metodologies emprades en el procés d’ensenyament i aprenentatge, realitzant activitats diverses de forma cooperativa en les diferents matèries, i de forma més específica portant a terme un projecte d’investigació cooperatiu i trimestral a l’àrea de coneixement del Medi.
A l’escola també realitzem experiències internivell que comporten la convivència i el compartir activitats que potencien el coneixement mutu dels alumnes, com ara l’activitat de padrins lectors que implica alumnes del nivell de 1r i 6è de l’etapa primària, els jocs cooperatius, les celebracions de festes popular, i les colònies.
L’escola ofereix l’assignatura de Religió per aquells alumnes de primària que l’escullen de forma optativa.
Les hores complementàries que realitzem tenen com a finalitat aportar eines per millorar les competències dels nostres alumnes desenvolupant activitats pròpies i ben definides. Iniciem als nostres alumnes en la reflexió i anàlisi de conceptes més abstractes relacionats amb actituds, valors, normes,... que els afecten de manera directa.
Les activitats que es proposen per aquestes hores complementàries són les Tècniques Teatrals i l’Estimulació de la Llengua Oral en l’àmbit língüístic, el Taller de Raonament Lògic i Estratègic, l’aprenentatge de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació com és el taller d’Informàtica i, el taller de projectes com a espai de recerca i investigació d’un tema significatiu pels alumnes.
El taller d’Informàtica té com a objectiu principal la utilització de l’ordinador com a eina d’aprenentatge. Es van descobrint les utilitats dels programes més habituals a nivell d’usuaris (dibuixos, processador de textos i navegador d’Internet) amb un ús crític i responsable. Un altre objectiu es centra en la necessitat d’adoptar una bona postura corporal i uns hàbits adequats quan es treballa amb l’ordinador així com anar millorant la rapidesa en l’ús del teclat.
Cada curs es revisen, s’actualitzen les programacions de les diferents àrees i tallers, i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes.
L’acció tutorial
Entenem l’acció tutorial com un espai de coneixement a si mateix i de coneixement als altres, un espai que possibilita una relació més directe entre el professor i l'alumnat per a una realització d'un treball conjunt orientat a la millora i al creixement personal de cada alumne. Per aquest creixement tenint em compte que cal partir des de les potencialitats i les capacitats per regular l'actuació dels infants i realitzar una gestió de les emocions adequades a la persona i el seu procés maduratiu.
Per tant, l'acció tutorial és l'espai en el que es situa el tutor per dur a terme una relació amb l'alumnat, coordinat sempre amb l'equip docent perquè la comunicació i el diàleg sigui fluït, ric i orienti el treball amb l'alumnat.
Creiem que la tutoria grupal i individual amb el tutor és necessària com a espai per compartir les necessitats i el progrés en el procés d’aprenentatge. A més a més, l’espai grupal ajuda a créixer tant a si mateix com als altres, estableix una relació afectiva incorporant límits, però no impediments , per vincular-se amb els alumnes de forma segura i amb un aferrament sòlid. El tutor ha de saber crear un clima òptim, afectiu i relacional adequat per a la convivència en l'aula i perquè entre ells comprenguin la importància de sentir-se un grup cohesionat.
Cal esmentar que en els cursos del Cicle Superior considerem que la tutoria individual pren encara més importància, ja que l’infant en aquesta etapa, comença a mostrar i expressar les seves inquietuds al mestre, i així aquest pot atendre de manera personalitzada les seves necessitats educatives i emocionals en un espai basat en la confiança.
En els últims cursos de la primària la tutoria grupal aprofundeix cada cop més en situacions reals i quotidianes per tal d’anar desenvolupant un pensament analític, reflexiu i crític del món que els envolta. El treball es centra en fets propers a la seva realitat o esdeveniments importants i actuals de la societat, tanmateix com situacions personals. Aquestes sessions plantegen situacions o qüestions filosòfiques i les posa a l’abast dels infants perquè puguin començar a albirar la complexitat de tot allò que ens envolta ja sigui en la relació amb l’entorn o amb els altres.
4.2 L’avaluació i promoció
L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge ja que és una eïna de revisió i de reflexió de la pràctica docent.
El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i protagonista del propi procés d’aprenentatge.
L’avaluació ens ha de permetre conèixer tant el punt de partida com el progrés individual com també el grau d’assoliment dels diferents objectius establerts. La informació recollida en aquest procés d’avaluació és compartida amb la família per tal de consensuar les mesures adients que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge del/la nen/a.
Aquesta avaluació també ens serveix per valorar, analitzar i ajustar l’acció educativa com a equips docents i si és necessari concretar les mesures d’ensenyament i aprenentatge que garanteixin l’assoliment de les competències bàsiques propies de tot l’alumnat de l’escola. Per tant, entenem l’avaluació:
- Contínua i global, entenem l’aprenentatge com a procés, de manera que es tindrà en compte el progrés de l’alumnat en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i el conjunt d’àrees del currículum, amb una visió globalitzadora d’aquest procés.
- Individualitzada, centrant-nos en l’evolució de cada alumne i en la seva situació inicial i particular.
- Inclusiva, tenim en compte l’existència de les diferents necessitats de cada alumne i la flexibilitat de criteris d’avaluació seleccionats segons les capacitats i/o dificultats.
- Positiva, és a dir parteix sempre de les capacitats dels infants i no de les seves limitacions. Valorem els progressos individuals.
- Formativa, ja que es posarà èmfasi en el caràcter formador del procés d’avaluació utilitzant activitats d’autoavaluació i coavaluació que facilita el coneixement previ dels criteris d’avaluació per l’alumnat.
- Qualitativa, valorem tots els aspectes que incideixen en cada situació i avaluarem de manera equilibrada els diversos nivells competencials de l’alumnat, no només l’aspecte cognitiu.
- Orientadora, aportarem a l’alumnat la informació precisa per a millorar l’aprenentatge i adquirir les estratègies significatives per aquests en el procés d’aprenentatge.
- Reguladora del procés educatiu i de la pròpia pràctica per poder permetre incorporar les modificacions necessàries.
- Integrada i contextualizada en la dinàmica habitual de l’escola.
-
Educació Infantil
A Educació Infantil a l’hora d’avaluar sempre es tindrà en compte el progrés personal de l’alumne i l’actitud mostrada durant tot el procés d’ensenyament i aprenentatge.
El procés a l’hora d’avaluar serà:
• L’avaluació inicial, perquè proporciona dades molt valuoses sobre el punt de partida de cada alumne, essent una font d’informació bàsica sobre els seus coneixements previs i característiques personals, fet que permet una atenció a les diferències i una selecció de la metodologia més adequada.
• L’avaluació formativa, al llarg del curs, però que concedeix més importància a l’evolució al llarg del procés, oferint a família i mestres, una visió de les dificultats i progressos de cada alumne/a.
. L’avaluació final o sumativa que ens permetrà determinar si s’han aconseguit o no, i fins a quin punt, les intencions educatives previstes. Aquesta informació ens servirà per a reorientar i millorar el procés d’ensenyament aprenentatge i per detectar necessitats particulars.
També entenem com a valorables i avaluables les entrevistes i reunions amb les famílies, l’opinió d’observadors i experts externs, com ara EAP o CREDA, o l’anàlisi dels resultats globals del procés d’aprenentatge dels alumnes.
Informes individuals:
L’equip docent elaborarà un informe de cada alumne per les famílies, que s’ajustarà als continguts treballats al llarg del trimestre.
A fi d’establir una avaluació plena de tot el procés avaluem finalment els següents indicadors:
• Desenvolupament real en l’aula de classe de la programació prevista.
• Relació correcta entre objectius a assolir i continguts programats.
• Adequació d’objectius i continguts amb les necessitats reals de l’alumnat.
L’avaluació del procés d’aprenentatge dels nens i nenes d’infantil s’expressarà en termes qualitatius recollint els progressos efectuats pels alumnes.
La informació a les famílies de l’avaluació de l’alumnat es realitzarà mitjançant un informe escrit amb una periodicitat de dos al curs (al finalitzar el primer trimestre i al finalitzar el tercer).
Al finalitzar l’alumne a el cicle d’Educació Infantil s’elaborarà un informe resumen d’avaluació de cicle. Aquest informe s’ inclourà en la història educativa de cadascú i de cadascuna. Els alumnes promocionen a l’etapa d’Educació Primària quan han assolit els objectius i capacitats establerts a l’etapa d’Educació Infantil. La decisió de promoció es farà constar en les actes d’avaluació. Aquests criteris seran comuns per a totes les àrees treballades a l’etapa d’Educació Infantil.
En l’avaluació dels alumnes, seguim els criteris que orienten l’avaluació dels alumnes i que estableix el Decret 181/2008 de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 2n cicle d’Educació Infantil.
Educació Primària
Considerem de gran importància a l’hora d’avaluar tenir en compte l’actitud dels alumnes a l’aula, amb l’activitat o projecte proposat i amb les intervencions que realitza ja que la part actitudinal és un aspecte significatiu a tenir en compte en el progrés del procés d’aprenentatge individual i grupal.
Tenint present com entenem l’avaluació, l’equip docent a l’etapa d’educació primària realitzem de manera individual, grupal i contínua avaluacions inicials, formatives, diagnòstiques i sumatives.
Les avaluacions inicials ens proporcionaran dades sobre el punt de partida de cada alumne, i els seus coneixements previs, per tal d’ajustar l’orientació del procés d’ensenyament-aprenentatge a les metodologies proposades.
També realitzem avaluacions formatives, que ens donen una visió de les dificultats i progressos de cada alumant al llarg del procés d’ensenyament i aprenentatge, i que li aporta informació significativa al propi alumne a través de mecanismes d’autoavaluació. D’aquesta manera li ajuda a saber en quin punt del procés d’aprenentatge està i dona la oportunitat formadora de reajustar aquest procés per a millorar o mantenir els seus resultats d’aprenentatge.
Realitzem les avaluacions diagnòstiques estructurades i sistematitzades pel Departament d’Ensenyament tant en el nivell de tercer de primària com en les de final d’etapa en el curs de sisè de primària.
I finalment també contemplem l’avaluació sumativa que ens ajuda a establir el grau competencial dels alumnes i l’assoliment dels objectius i els continguts claus, i ens permet també valorar els resultats obtinguts al final del procés d’ensenyament i aprenentatge, valorant les diferències entre l’inici i final del procés.
Aquesta avaluació es porta a terme mitjançant diferents instruments (rúbriques d’avaluació de cada unitat, control dels deures, activitats específiques d’avaluació, activitats d’aula, exposicions orals, autoavaluacions...) i els seus objectius així com els continguts que es valoraran són coneguts pels alumnes. Al final de cada trimestre l’alumne i la família rep un informe d’avaluació quantitativa i qualitativa de cada àmbit curricular. El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació per prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent. Les decisions es prenen promovent l’acord amb la família i seguint els criteris establerts en el document de promoció (veure document de promoció annex)
En l’avaluació dels alumnes, seguim els criteris que orienten l’avaluació dels alumnes i que estableix el Decret 119/2015 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
5. PERFIL PEDAGÒGIC DE LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES
5.1 Educació Infantil
Els nens i nenes d’Educació Infantil tenen unes característiques pròpies pel que fa al seu procés evolutiu. En aquest etapa de la seva vida es desenvolupen tant física com psicològicament molt de pressa i mostren una gran motivació, curiositat, entusiasme i capacitat d’aprenentatge: aprenen molt i molt ràpidament.
La figura de la psicopedagoga juntament amb les tutores, mestres de suport, les estones de mig grup i les intervencions de dues mestres a l’aula són recursos que ens permeten adequar per a cada alumne/a la nostra pràctica educativa per tal de donar resposta a les seves necessitats i garantir la qualitat docent del nostre centre.
Per això, en aquesta etapa educativa el desenvolupament del currículum a través de les programacions i les activitats que plantegem es fonamenta en els següents aspectes:
a) La interiorització d’hàbits necessaris per a la convivència, el treball i l’autonomia.
b) El progressiu desenvolupament de la capacitat de treball, de concentració i de reflexió.
c) L’adquisició de l’autonomia personal i el coneixement i descoberta del propi cos i de les seves possibilitats, així com la descoberta dels altres i del seu entorn natural, social i cultural.
d) El foment de la sociabilitat i la relació amb els altres (adults i iguals).
e) Augment de l’experimentació i la curiositat per explorar el medi per obtenir-ne coneixement i comprendre’l.
f) El desenvolupament dels diferents llenguatges (oral, escrit, plàstic, musical, i corporal) i del pensament.
g) Descoberta del món de la fantasia, la imaginació i la creativitat.
h) La globalitat i la interdisciplinarietat del pensament i del coneixement que s’ha d’anar adquirint al llarg d’aquesta etapa educativa.
i) L’assoliment d’unes capacitats que els permetran una formació integral i que posaran la base per als aprenentatges que caldrà assolir en les etapes educatives posteriors.
Els aprenentatges que han de fer els/les alumnes en aquesta etapa es treballen des de totes les àrees de manera relacionada per tal de donar una visió global de la realitat.
Les àrees que organitzen els continguts d’aquesta etapa són tres: La Descoberta d’un mateix i dels altres, La Descoberta de l’entorn i la Comunicació i Llenguatges.
Descoberta d’un Mateix i dels Altres
Aquesta àrea requereix de la interacció social constant tant amb els iguals com amb els adults per tal d’obtenir un coneixement propi acurat i ric.
En aquesta àrea fem reflexionar els/les alumnes al voltant de les competències i habilitats necessàries per gaudir d’unes bones relacions interpersonals i promovem el desenvolupament del seu autoconcepte i autoestima, així com el descobriment de les seves possibilitats i habilitats en tots els àmbits del desenvolupament (motriu, social, cognitiu...).
Un dels aspectes fonamentals en aquesta etapa és el de la Psicomotricitat. Aquesta educació corporal és bàsica en la formació integral dels nens i les nenes i és un mitjà d’expressió molt important. Mitjançant el cos, el moviment i l’acció els infants descobreixen una altra forma de comunicació i posen els fonaments per a aprenentatges posteriors que requereixen un bon domini de l’organització i l’orientació espacial. Els objectius que des de la psicomotricitat ens proposem per aquesta etapa són els següents:
a) Reforçar l’etapa del desenvolupament psicomotriu en què es troben els les alumnes d’Educació Infantil i facilitar l’accés a les etapes posteriors.
b) Permetre als nens i nenes experimentar amb diferents objectes i i materials i, a partir d’aquests, establir relacions que els permetin investigar i descobrir l’espai i prendre consciència del seu cos i del cos dels de les altres.
c) Comunicar-se amb els/les altres mitjançant la seva activitat motriu.
d) Educar i desenvolupar la motricitat global: coordinació general del cos i de les seves parts, l’equilibri, els moviments, els desplaçaments, la coordinació de la mà i l’ull, la situació a l’espai, l’organització del temps...
e) Afavorir la creativitat dels nens i nenes i el seu joc simbòlic ja que són dos aspectes bàsics per arribar a la posterior representació i interiorització dels aprenentatges.
f) Generar la capacitat d’anàlisi, síntesi, atenció i memorització per poder arribar a la capacitat d’abstracció i operativitat.
g) Potenciar l’expressió oral, enriquint de manera progressiva el vocabulari i l’organització del discurs.
També és clau el progressiu control de la motricitat fina. El treball que els nens i les nenes realitzen els permetrà, posteriorment, una utilització precisa i correcta de la mà i dels estris d’escriptura i de treball en general. Per potenciar el desenvolupament d’aquesta habilitat els nens i nenes coordinen les dues mans, fan la pinça, retallen, estripen, punxen... Durant les activitats de motricitat fina es proposen activitats motivadores i variades que permeten explorar les diferents possibilitats de les seves mans, dels estris i dels materials que utilitzen.
L’assoliment dels hàbits necessaris pel que fa a la higiene, l’autonomia i el treball a l’aula així com el desenvolupament de determinades actituds, valors i normes és un altre objectiu fonamental. Els hàbits i el coneixement i respecte dels límits que regulen la convivència afavoreixen l’autonomia i el benestar dels infants, així com el seu desenvolupament personal i emocional.
La descoberta del propi cos i el de l’altre, el joc, l’espai, el desenvolupament emocional, afectiu, sensorial, l’experimentació; l’expressió, els sentiments... són aspectes clau que articulen el contingut i el treball d’aquesta àrea.
Descoberta de l’Entorn
S’organitza al llarg de tot el parvulari al voltant de projectes que engloben continguts diversos. Aquesta distribució dels aprenentatges és més motivadora i engrescadora pels/les alumnes, la qual cosa els facilita la seva interiorització. En aquesta àrea els nens i nenes desenvolupen la capacitat d’observació i manipulació fomentant, a la vegada, l’esperit investigador i la curiositat per descobrir i entendre el món que l’envolta. Es recullen els seus interessos i es potencia la seva participació activa, així com la de les famílies, en el desenvolupament d’aquests projectes.
Es treballa mitjançant l’observació, l’experimentació, la descoberta, la discussió, la reflexió individual i/o col·lectiva i donant gran importància al llenguatge oral per tal de compartir experiències i coneixements i per posar les bases al posterior llenguatge escrit. Les situacions d’aprenentatge d’aquesta àrea són una font immillorable per començar a treballar la lectura i l’escriptura com a font d’informació dins un context de comunicació i igualment per treballar la matemàtica.
Les matemàtiques giren al voltant d’uns nuclis bàsics d’aprenentatge que es presenten de manera global i interrelacionada: la lògica, la numeració, la mesura, la geometria, l’experimentació i la descoberta. L’objectiu d’aquesta àrea és desenvolupar en els/les alumnes unes estructures mentals de conservació, relació, comparació... que els faciliti la comprensió i representació d’aquells conceptes matemàtics que donen significat a la realitat. El treball de la matemàtica parteix de l’entorn i del món real que ens envolta i pretén comprendre’l i actuar sobre ell, ja que és un àmbit del coneixement que ens aporta eines per interpretar-lo, descobrir-lo, analitzar-lo, modificar-lo, explicar-lo...
Les sortides que s’aniran fent al llarg d’aquests cursos estaran relacionades i vinculades al currículum i tenen com a objectiu posar en contacte els/les alumnes amb el món natural i social que els envolta per tal de conèixer- lo i relacionar-se amb ell, així com afavorir la convivència i les relacions socials en diferents entorns.
A l’hora d’introduir un concepte recollim quines idees o coneixements previs tenen els nens i nenes per tal d’acostar-los a l’aprenentatge d’una manera significativa i motivadora. Des d’aquesta perspectiva la metodologia que seguim en el treball d’aquesta àrea parteix dels supòsits següents:
a) Els/les alumnes són plenament actius i són els protagonistes del seu procés de construcció de coneixements.
b) Els materials són fàcilment manipulables i diversificats.
c) Ens organitzem de diferents maneres per tal de fer treballs individuals i col·lectius.
d) La participació de les famílies també és present en el desenvolupament dels diferents projectes de treball.
e) El tractament dels continguts és global i interdisciplinari.
Comunicació i Llenguatges
Al llarg d’aquesta etapa el llenguatge es desenvolupa a nivell oral i escrit. En l’aspecte oral, la finalitat és aprendre a explicar coses amb un ordre lògic i anar ampliant el vocabulari propi mitjançant les experiències i els materials que es proposen des de l’aula. Pel que fa a l’aspecte escrit, a l’Educació Infantil els les alumnes s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Es desenvolupa la consciència fonològica, s’aprenen les grafies i es llegeixen de forma comprensiva paraules i petites frases. L’objectiu és que els nens i les nenes vagin adquirint una lectura i una escriptura funcionals i vivenciades a partir de les experiències i les necessitats que l’entorn ens ofereix. Es treballa la llengua, doncs, com una eina de comunicació entre les persones.
En aquesta etapa també prenen un primer contacte amb la llengua anglesa per començar a familiaritzar-se amb els seus fonemes, vocabulari, expressions,..
En el Llenguatge Visual, Plàstic i Artístic que entenem com a llenguatge comunicador, combinem l’expressivitat i la creativitat dels nens i nenes i donem més rellevància al procés que al resultat final. Per aquest motiu l’aprenentatge es centra al voltant de diferents tècniques que obren un ventall de possibilitats amb les quals els infants podran crear produccions pròpies i originals. Algunes tècniques i materials que utilitzem són els següents:
a) Materials naturals aportats durant el treball dels projectes.
b) Diferents tipus de paper i cartolines i maneres diverses de manipular-los: retallar, estripar, pessigar, arrugar, punxar, enganxar...
c) Pintura amb els dits, amb la mà, amb el peu, amb pinzells...
d) Ceres: pintar, envernissar, esgrafiar...
e) Llapis i retoladors de diferents tipus, colors i gruixos.
f) El modelatge del fang i de la plastilina.
És també un contingut important a treballar la combinació de diferents tècniques en un mateix treball. L’objectiu principal d’aquest llenguatge és desenvolupar en els les alumnes la creativitat així com l’expressió plàstica com a mitjà d’expressió i de comunicació de vivències.
El Llenguatge Musical, que és una àrea impartida per l’especialista de música , té com a objectius bàsics els següents:
a) Desvetllar i desenvolupar la sensibilitat musical dels nens i les nenes.
b) Potenciar la participació activa de tots/es els/les alumnes en la pràctica musical.
c) Educar l’oïda i el sentit rítmic.
d) Aprendre a distingir i relacionar les diferents qualitats del so.
e) Experimentar i produir sons amb diferents instruments i/o parts del seu cos.
f) Aprendre i reproduir cançons i danses relacionades amb el nostre entorn cultural.
El treball musical al parvulari és fonamentalment sensorial. Se segueix una metodologia diversa i rica en estímuls, però, al mateix temps, respectant el ritme de desenvolupament de cadascun dels infants, la seva capacitat motriu, la seva veu i les seves possibilitats d’audició, comprensió i expressió.
L’avaluació dels les nens es en aquesta etapa es fonamenta en l’observació i l’anàlisi del procés d’aprenentatge dels de les alumnes en diferents moments i activitats i es realitza de manera individual i contínua. Aquesta avaluació ha de permetre conèixer el punt de partida, el progrés individual i el grau d’assoliment dels diferents objectius establerts.
La informació recollida en aquest procés d’avaluació és compartida amb la família per tal de consensuar les mesures adients que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge del de la nen a.

5.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
5.2.1 CICLE INICIAL
Els nens i les nenes de cicle inicial tenen un gran desig de saber i de conèixer. Posen molt entusiasme en tot el que fan i els agrada fer-ho bé. És el període de desenvolupament cognitiu segons Piaget, en el que l’alumnat es troba en l’estadi preoperacional. En aquest sentit, comencen a guanyar la capacitat de posar-se en el lloc dels altres, actuar i jugar segons un rols ficticis i utilitzar objectes de caràcter simbòlic. Tot i així, l’egocentrisme continua estant present durant aquesta fase, el qual es tradueix en algunes dificultats per a accedir a pensaments i reflexions de tipus relativament abstracte.
Al llarg d’aquest cicle, a l’igual que al llarg de tota l’escolarització, considerem fonamental atendre la formació integral dels nens i nenes: comunicació, expressió, convivència, joc, hàbits, aprenentatges (lectura, escriptura, matemàtiques...), raonament, pensament, coneixement de l’entorn i de la cultura, actituds, valors, normes... Tenim molt present la diversitat dels ritmes de maduració i aprenentatge i, per tant, realitzem un seguiment individual dels les alumnes per tal d’anar donant resposta a les necessitats que puguin aparèixer al llarg d’aquest procés de construcció de coneixements i de desenvolupament personal.
Tenint en compte l’etapa en la que ens trobem i sabent que el desenvolupament cognitiu és una reorganització progressiva dels processos mentals, com a resultat de la maduració biològica i experiència en el medi en que es desenvolupa, la metodologia emprada a les nostres aules té com a finalitat fer partícip i protagonistes als nostres alumnes. D’aquesta manera els fem responsables del seu propi aprenentatge, participant en activitats que els permetrà intercanviar experiències i opinions amb els seus companys. Posem èmfasi en aspectes importants com l’autonomia, el respecte i les actituds de col·laboració, fet que els fa créixer com a persones amb vot de paraula i pensament crític.
La metodologia que utilitzem a les aules té com a principals protagonistes els nens i les nenes i la seva activitat (manipulativa, de descoberta i investigació, mental...).
Els aprenentatges de Llengua Catalana i Literatura segueixen un procés gradual. Els nens i les nenes d’aquest cicle ja dominen el llenguatge col·loquial i, poc a poc, se’ls va introduint en un llenguatge més formal a través de la lectura i l’expressió oral i escrita. Comencen a produir petits textos de forma que la motivació envers aquest aprenentatge no va a menys, ans al contrari, s’incrementa a mida que se senten més capaços de ser autònoms en l’ús del llenguatge. L’ortografia s’integra en l’escriptura de noves paraules (algunes d’escriptura difícil) i s’introdueixen normes bàsiques i senzilles (l’ús de majúscules, els plurals, el punt i final...). Un dels objectius que han d’haver assolit els/les alumnes en acabar aquest cicle és el de realitzar una bona correspondència entre la tira fònica (parla) i la tira gràfica (escriptura). És a dir, és important que hi hagi una bona relació entre els sons i les lletres que fem servir per representar-los.
L’aprenentatge de la lectura es centra fonamentalment en la comprensió. En aquest cicle els/les alumnes van enriquint la seva competència lingüística (comprensió, expressió i lèxic) a través de la lectura i de projectes de treball. Descobreixen que la lectura pot ser tant una font d’obtenció d’informació i coneixements com una manera de gaudir del temps lliure a través del gust de llegir un bon llibre.
En aquest cicle s’inicia l’aprenentatge de la Llengua Castellana y Literatura tant a nivell oral com escrit. Els/les alumnes continuen tenint contacte amb la Llengua Anglesa a nivell oral i s’incorpora l’àmbit escrit. Potenciem la comprensió i l’expressió en aquest idioma tan necessari en el moment i en la societat en què vivim.
L’aprenentatge de les Matemàtiques parteix de dos eixos fonamentals: la manipulació i l’experimentació com a procediments previs a la representació i la generalització i la contextualització i funcionalitat d’allò treballat al món real.
Dins aquesta àrea treballem els diferents àmbits que engloba: la lògica, la resolució de problemes, la descoberta, el raonament, la geometria, la mesura, el càlcul escrit i mental, la numeració, ... Utilitzem les eines que aquests àmbits ens aporten per analitzar i interpretar el món.
A l’àrea de Coneixement del Medi , que inclou els àmbits relacionats amb el Medi Natural i de Medi Social i Cultural, pretenem fomentar en els/les nostres alumnes l’esperit de curiositat i descoberta i anar millorant la seva capacitat d’observació, manipulació i experimentació. Les sortides que es fan al llarg d’aquest cicle estan relacionades amb aquests objectius ja que permeten prendre contacte directe, dins el seu context, amb els continguts treballats a l’aula. A través dels projectes que treballem incidim en la funcionalitat de la lectura i l’escriptura com a eines transmissores de coneixements.
L’Educació Artística inclou tant l’àmbit de l’educació Visual i Plàstica com el de l’Educació Musical. En l’àmbit de la Plàstica volem potenciar la necessitat d’expressar-se a través del llenguatge plàstic i dels seus elements (la línia, el color, el volum...). Les tècniques que fem servir són variades i progressivament més complexes i es treballa amb diferents materials. El més important no és el producte final, sinó el procés d’elaboració que fa cadascú i la progressiva millora en l’ús dels instruments utilitzats. Es valora i es potencia en els nens i nenes la creativitat i la imaginació a l’hora de realitzar les seves produccions.
L’Educació Musical té com a objectius principals en aquest cicle continuar desenvolupant la sensibilitat dels nens i les nenes; entendre la música com a un mitjà de comunicació amb un llenguatge propi; educar l’oïda i el sentit del ritme; conèixer les qualitats del so; anar desenvolupant un gust estètic i interioritzar els hàbits necessaris per a participar en totes les activitats proposades. En aquest cicle es segueix treballant amb simbologia no convencional, tot i que ja es comença a introduir alguns del símbols internacional acceptats.
Considerem l’Educació Física com un element essencial en l’educació corporal i una eina vital en el desenvolupament integral dels infants. A través del joc l’infant socialitza amb el seu entorn més proper, creant unes situacions similars a les que es viuen en societat on hem d’actuar tenint en compte unes normes i el fet de formar part d’un grup humà. Es creen situacions motrius dirigides on l’alumne pugui anar desenvolupant favorablement el control i la consciència corporal, l’organització espaial i temporal i tot el component emocional que aquest comporta. S’ofereix la possibilitat de fer un curset trimestral de natació com a complement.
Prioritzem, en totes les àrees, la comprensió i l’aplicació dels aprenentatges que realitzen els les nostres alumnes ja que d’aquesta manera s’aconsegueix un aprenentatge més significatiu, motivador i funcional.

5.2.2.CICLE MITJÀ
El creixement personal dels alumnes d’aquest cicle es troba fortament condicionat per l’equilibri que s’estableix entre el seu nivell de desenvolupament i el seu procés d’ensenyament aprenentatge. És en aquest moment quan s’accentua la curiositat vers els aprenentatges i quan comencen a emmagatzemar i a assolir tècniques, habilitats, informacions i coneixements que els permetran anar progressant cada cop més en els aprenentatges de manera crítica i autònoma. Van consolidant la seva identitat. La seva capacitat crítica es troba vinculada a un sentit cada cop més estricte de la justícia i el context de reflexió és cada cop més ampli i està més allunyat del seu entorn immediat.
També hi ha una evolució pel que fa a la seva autonomia, es va desvinculant de la figura de l’adult i es refugia més en el seu “grup d’iguals”. És ara quan el desenvolupament de les capacitats de relació interpersonal i d’actuació social es pot potenciar més oferint als/a les alumnes models organitzatius oberts i flexibles que afavoreixin l’establiment de relacions dins el grup.
Els alumnes de tercer i quart es troben en l’estadi d’operacions concretes. En aquesta etapa de desenvolupament cognitiu, comencen a usar la lògica per arribar a conclusions vàlides, sempre que es parteix de situacions concretes i no pas abstractes. A més, aquesta fase està marcada per una disminució gradual del pensament egocèntric. Quant al pensament abstracte els nens i nenes d’aquesta edat encara han de desenvolupar-lo.
En l’àrea de Llengua catalana i Literatura pretenem que els nens i les nenes expressin les seves idees, sentiments, sensacions i vivències amb un vocabulari cada cop més ric i ampli i un registre adequat a les diferents situacions. En l’expressió escrita posem especial atenció en l’aspecte creatiu i treballem diferents modalitats textuals tot utilitzant el vocabulari, les expressions i les estructures lingüístiques que siguin més adients, així com els aspectes formals de l’escriptura. Volem que es nostres alumnes siguin capaços de crear textos rics, coherents i ben cohesionats. Cerquem activitats motivadores i funcionals de manera que l’escriptura es converteix en una important eina de comunicació.
Un dels objectius de la lectura és que els/les alumnes desenvolupin el plaer de llegir i que n’adquireixin l’hàbit. En aquesta etapa es treballa la comprensió escrita donat que els alumnes ja han adquirit la mecànica lectora.
Aquesta activitat la programem amb activitats proposades pels/les mestres i altres lliures i una de les finalitats que guien aquest treball és la d’afavorir la lectura mental i expressiva. El treball de la lectura continua amb les dues línies iniciades en els cursos anteriors: el gust per la lectura i aquesta com a font d’informació i de coneixements.
És un dels nostres objectius en el Pla Anual de Centre dur a terme un programa de lectura diària en el qual els alumnes dediquen els primers deu minuts del matí a llegir, de forma individual i col·lectiva. Suposa una activitat més d’acollida a la jornada escolar, en la qual els alumnes llegeixen una lectura escollida entre tots els membres de l’aula i professors, i suposa una activitat de promoció pel gust de la lectura com també d’acollida i cohesió del grup.
L’objectiu de l’àrea de Llengua Castellana i Literatura és aconseguir que el coneixement i domini que els alumnes tenen d’aquesta llengua s’acosti cada cop més als de la llengua catalana, de manera que, en finalitzar l’etapa Primària tinguin una bona competència lingüística (oral i escrita) en ambdues llengües. En aquest cicle és important enriquir el vocabulari dels/les alumnes amb paraules, expressions, frases fetes, refranys, etc. propis del castellà, de manera que el seu bagatge lingüístic sigui cada cop més ric, divers i ampli i que el posin en pràctica en contextos funcionals i quotidians.
Pel que fa a la Llengua Anglesa en aquest cicle assentem una base d’estructures gramaticals i al segon curs del cicle ens iniciem en activitats lingüístiques més avançades com són narracions i descripcions tant de fotos, animals o persones. El mapa del món sempre és present a l’aula, el qual ens serveix com a vehicle per connectar diferents activitats amb l’aprenentatge de l’idioma.
Tanmateix apropem l’alumne al món anglès, a base de visualitzar dibuixos setmanalment fent un treball previ i posterior del vocabulari, expressions i trets culturals que apareixen en ells, desenvolupant així tant la comprensió oral com l’expressió escrita. A més introduïm l’anglès a l’assignatura d’educació física com a mitja de comunicació per part del mestre amb els alumnes relacionant el vocabulari amb l’assignatura de la llengua anglesa.
L’àrea de Matemàtiques pretén donar als a les alumnes més eines per ordenar i donar sentit al món que els envolta. A partir de situacions reals i de tempteig experimental els/les alumnes comencen la formulació de generalitzacions cada cop més complexes. També pretenem desenvolupar la capacitat d’observació, d’anàlisi, de resolució de problemes graduals i de síntesi per tal que els les alumnes s’habituïn a aplicar els coneixements que van adquirint a situacions quotidianes que es poden resoldre fent ús de la matemàtica i perquè siguin capaços de traduir aspectes de la realitat al llenguatge formal i abstracte de la matemàtica. Per arribar a aquesta aplicació considerem necessari que els nens i nenes comprenguin tant els procediments que treballen com els conceptes, així com les condicions que ens porten a utilitzar els uns i/o els altres. Quant a la resolució de problemes els alumnes han de ser capaços de comprendre el que s’exposa, reflexionar sobre el què se’ls demana i com utilitzar les dades per arribar a la resolució del problema.
En l’àrea de Coneixement del Medi, que inclou els àmbits relacionats amb el Medi Natural i de Medi Social i Cultural, volem fomentar la curiositat natural dels nostres alumnes i desvetllar el màxim interès per la realitat que els envolta. Despertar la capacitat per observar de manera intel·ligent, interpretar, extreure conclusions i fer valoracions pròpies d’allò que es treballa és un objectiu present sempre en les programacions d’aquesta àrea. Per assolir aquests objectius els/les alumnes segueixen un procés de descoberta i construcció dels seus propis aprenentatges. Aquest procés passa per diferents fases com observar, reflexionar, recollir informació, organitzar-la, valorar-la i actuar en conseqüència. Aquest cicle continua organitzant els continguts a treballar en projectes per tal de donar un enfocament més global i relacional als continguts proposats.
L’objectiu de l’àmbit Visual i Plàstic de l’Educació Artística és que els/les alumnes assoleixin aprenentatges que els permetin fer ús del llenguatge plàstic i potenciar la capacitat de comunicar-se utilitzant diferents formes d’expressió i interactuant amb els diferents materials i tècniques. Es promou la creativitat personal i es valoren els hàbits necessaris per elaborar produccions plàstiques de qualitat (polidesa, esforç, acabament i presentació acurada dels treballs,...).
Des de l’àrea de Música pretenem desenvolupar la sensibilitat dels nens i les nenes envers el món sonor i aprofundir en l’aprenentatge del llenguatge musical, que ara sí, ja no utilitza símbols no convencionals, i en altres àmbits com, per exemple, la dansa. Durant el curs de tercer s’introdueix la flauta, i per tant cada cop es dóna més importància a la interpretació. També es comença a donar una visió històrica de la música.
En l’àrea d’Educació Física es pretén consolidar el control i consciència corporal, l’organització espaial i temporal. L’alumne referma les seves habilitats motrius bàsiques aplicant-les en diferents situacions en el joc i en les activitats pre-esportives. En aquestes activitats els alumnes comencen a sentir-se part d’un grup i conseqüentment es crea la necessitat de desenvolupar un rol dins d’aquest. Es fomenta la visió del propi cos com a un mitjà de comunicació no verbal. Fomentem l’autonomia en el joc, on es pugui reflexionar i modificar la normativa segons les necessitats i l’ interès del grup. Es segueix oferint la possibilitat de fer un curset de piscina.
Al llarg d’aquest cicle es continua el treball de reflexió i anàlisi de conceptes abstractes referits a actituds, valors i normes des de la Tutoria de Grup. Cada cop aquests conceptes es generalitzen més i es posen de manifest en situacions o realitats una mica més allunyades de l’entorn immediat dels nens i les nenes

5.2.3.CICLE SUPERIOR
És en aquests cicle, que segons els estadis de la psicologia evolutiva de Piaget, on els alumnes han superat l’egocentrisme i són capaços de distingir diferents punts de vista, fet que possibilita el treball en comú, la cooperació, la discussió (raonament). Aquesta sociabilització permet el respecte entre iguals, el sentiment de justícia, el sentiment d’honradesa i no fer trampes i on s’aconsegueix l’autonomia moral, és a dir, no s’actua per imposició de l’autoritat, sinó que es jutgen els fet a partir d’uns valors. També es té present que al voltant dels 11 anys, els infants comencen la pubertat, fet que comporta uns canvis físics importants i on es madura sexualment.
En aquest moment, la consciència de grup s’amplia, la qual cosa és bona per al desenvolupament de diferents tipus de persones. El grup-classe aprèn a organitzar-se, prenent decisions de manera democràtica, intentant atendre les necessitats, voluntats i interessos del grup.
Cap al final d’aquest cicle es desvetlla una consciència crítica vers el propi cos i la imatge. Un clima d’acceptació i confiança pot suavitzar els conflictes que es puguin derivar d’aquest moment evolutiu. L’escola continua sent un entorn molt important però la base del seu dia a dia són les interaccions que estableix amb el seu grup d’iguals i amb la família.
L’educació en aquest cicle ha de crear un clima enriquidor d’experiències, de reflexions i d’interrogants per tal d’afavorir la interiorització d’aprenentatges, la seva síntesi i aprofundiment i el desenvolupament d’un pensament crític i actiu davant diferents fets i situacions.
En l’àrea de Llengua Catalana i Literatura els alumnes continuen valorant el llenguatge i les seves manifestacions orals, escrites i àudio-visuals com un vehicle d’accés i participació en el nostre patrimoni cultural. Al mateix temps, es potencia la sensibilitat, el respecte i l’interès per les manifestacions lingüístiques i culturals que els faciliten el domini d’altres llengües. Cada cop tenen més capacitat lingüística, la qual cosa els permet augmentar les seves experiències amb la llengua oral i escrita. Es comencen a introduir les tècniques d’estudi i es continua el treball de les estratègies per organitzar i estructurar la informació.
Al finalitzar l’etapa els alumnes són capaços d’explicar, d’escriure i argumentar sobre realitats del seu entorn quotidià; llegir amb seguretat; obtenir informació de diferents tipus de text; escriure amb coherència, cohesió, habilitat lingüística sense interferències d’altres llengües i un registre adequat.
L’objectiu de la Llengua Castellana i Literatura és aconseguir que el seu coneixement i ús sigui equivalent al de la catalana, de manera que puguin utilitzar-la adequadament com un vehicle de comunicació i d’expressió pel seu ús en la vida quotidiana. Saber discernir les diferents normes ortogràfiques i gramaticals pròpies del castellà.
L’aprenentatge de la Llengua Anglesa en aquest cicle parteix de centres d’interès i constitueix un reflex del seu món i dels seus interessos. En aquests cursos promovem un ampli nombre d’activitats i projectes que apropen l’alumne a l’ús quotidià de la llengua anglesa amb el suport digital que ens faciliten les noves tecnologies. Potenciem l’expressió oral fent projectes de converses on tothom pugui conèixer a tothom, fent preguntes lliurement partint de l’interès de l’infant. També aprofundim en la lectura de tot tipus de llibres, des de novel·les com llibres científics aprofitant les maletes de lectura que disposem. Globalment fem servir la llengua anglesa com una eina de comunicació, on expressem, opinem, descrivim i ens comuniquem amb naturalitat tant a l’aula d’anglès com a l’assignatura d’educació física.
Tal i com exposa el currículum d’Educació Primària decret 119/2015 l’ensenyament de les matemàtiques des d’un àmbit competencial que inclou les dimensions de resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació, té la finalitat de desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció aportant un conjunt de models i procediments d’anàlisi, càlcul i estimació que, aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió dels conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes.
En l’àrea de Matemàtiques l’objectiu més rellevant és afavorir l’estructuració del pensament i potenciar l’abstracció i la lògica mitjançant la utilització del llenguatge matemàtic, d’estratègies de raonament i resolució de problemes, de tècniques i instruments de càlcul, de mesura i de construcció... sempre des de l’aplicació dels coneixements adquirits a situacions amb un context real.
L’àrea Coneixement del Medi, que inclou els àmbits relacionats amb el Medi Natural i de Medi Social i Cultural, a més de recollir i treballar amb informacions diverses sobre el món, considerem que els ha de donar les eines necessàries perquè els/les alumnes siguin capaços de comprendre i interpretar el cúmul diari d’informacions, sàpiguen on trobar-les i seleccionar-les. És, doncs, fonamental, la connexió del treball escolar amb les qüestions que hi ha presents en la realitat quotidiana i garantir la participació activa dels alumnes en l’adquisició de nous coneixements.
L’àmbit Educació Visual i Plàstica de l’àrea d’Educació Artística s’organitza al voltant d’activitats que potencien l’expressió en el món de les imatges alhora que motiva la creació i afina la sensibilitat plàstica. Constitueix una base instrumental des de la quals els/les alumnes assoleixen els coneixements dels mitjans expressius propis dels llenguatges icònics. S’introdueix el dibuix tècnic i les noves tecnologies.
L’Educació Musical continua desenvolupant la sensibilitat dels alumnes i aprofundeix en el llenguatge musical a partir d’un repertori de diferents estils. També se segueix amb la interpretació utilitzant la flauta. S’intenta també donar una visió històrica i global de la música, gaudint de músiques, instruments, sons que ens són desconeguts, així com també donar nocions històriques de música.
En aquest cicle, introduïm l’esport a Educació Física, per tal de desenvolupar les habilitats motrius específiques necessàries per tal de poder gaudir d’aquest.
En l’esport es produeixen una sèrie de situacions comunes què afavoreixen el treball en equip, la responsabilitat individual dins d’un grup, crear estratègies, així com vivenciar una sèrie de valors: esforç, sacrifici, superació, constància, tolerància. Entenem la competició com aquelles situacions, on les quals, una altra persona (rival) ens ajuda a millorar, oferint-nos una dificultat a l’hora d’aconseguir el nostre objectiu. És en aquesta etapa, on s’introdueixen continguts relacionats amb el benestar corporal, per tal d’evitar lesions, conèixer el nostre cos i crear uns hàbits saludables en l’activitat física.
Incorporem l’assignatura de Projects in English com un taller que treballa la recerca, l’organització i l’exposició oral i escrita d’informació en llengua anglesa, de manera que l’anglès no serà objecte exclusiu d’aprenentatge (tot i que es podran repassar continguts de l’àrea de llengua anglesa).
Es treballaran, fonamentalment, continguts de medi i estratègies de tractament de la informació i comprensió lectora, així com vocabulari específic. S’han programat projectes propis d’aquesta àrea i d’altres que estan vinculats a l’àrea de Medi, una vegada, aquests, s’han treballat dins l’aula. Un altre dels objectius prioritaris d’aquesta àrea és potenciar l’expressió oral.
Al llarg de tots els cicles els alumnes aprenen a estructurar el seu pensament, a veure que l’error és un element positiu i necessari en el procés d’aprenentatge. Així doncs, totes les activitats (individuals, col·lectives, en petit grup...) tenen un predominant caràcter formatiu i amb una clara tendència envers l’autoaprenentatge.
Volem destacar una àrea que també es realitza al llarg dels tres cicles de l’etapa de l’Educació Primària: la Religió (matèria optativa) o l’Educació en valors socials i cívics (per aquells/es alumnes que no fan Religió). En aquest segon cas, es prioritza per entendre valors necessaris per la convivència en la nostra societat des del respecte, la pluralitat i la empatia.
En definitiva, totes les actuacions que portem a terme des de l’Escola tenen com a objectiu realitzar un seguiment i atenció individual i personalitzat que permeti als nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves capacitats socials, emocionals i cognitives. Per aconseguir aquest objectiu, a l’etapa de Primària continuen sent fonamentals les estratègies d’atenció a la diversitat com la intervenció a l’aula, el reforç, la psicopedagogia, l’avaluació continuada, l’acció tutorial, la flexibilitat curricular...

6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La nostra escola ofereix una educació inclusiva a tots els seus alumnes. Aquesta educació comença amb el reconeixement de les diferències que hi ha entre els alumnes com a font de riquesa i parteix del respecte i la construcció dels processos d ensenyament aprenentatge. Utilitza tot tipus d activitat educativa, per tal que l alumnat creixi de manera harmònica, i perquè aprengui més i millor a partir d aquestes diferències. D aquesta forma redueix les barreres en l aprenentatge i en la participació per a tot l'alumnat, no solament als que poden tenir una necessitat educativa específica (NEE).
L escola inclusiva entén la diversitat, com a diversitat funcional i parteix des de la capacitat de qualsevol alumne, i no de la discapacitat. Per tant, comprèn la diversitat com un fet natural i, té en compte aquestes diferències per a què tots els alumnes aprenguin al màxim de les seves possibilitats.
La nostra escola ofereix a tots els infants i joves, sense distinció per raons de capacitat, ètnia o qualsevol altre diferència, l'oportunitat de ser membre d'un grup ordinari, per aprendre dels i amb els seus companys. L'atenció a la diversitat requereix un esforç compensatori per proporcionar els recursos específics a les diferents necessitats educatives. Per tant, el Departament d’Orientació psicopedagògic del centre posa en marxa mesures addicionals d’atenció als alumnes amb NEE i als alumnes amb dificultats d’aprenentatge de l’idioma, i ofereix dins de l’aula ordinària un suport per part de dos mestres que treballen coordinadament per l’atenció de les diferents capacitats i necessitats de l’alumnat.
El departament d’orientació també treballa en coordinació amb altres serveis externs que donen suport al centre com és l’EAP, serveis socials, CSMIJ i centres psicològics i de logopèdia que assisteixen i ajuden als nostres alumnes. A més a més, l’escola ofereix un servei de reeducació psicopedagògic per part d’una mestra de primària de l’escola que també compta amb un màster en psicopedagogia i forma part del Departament d’Orientació.
També donem suport a les famílies a través d’una comunicació fluida i constant (entrevistes, agendes, petites reunions a l’acabar la jornada) per tal d’acompanyar les necessitats individuals i especifiques de l’alumne amb les de la família, i treballar a partir de comunicació i la coordinació.
Aquesta manera de treball en xarxa ens ajuda a arribar a totes les necessitats dels alumnes de manera més eficient i poder concretar els recursos i suports necessaris pel seu èxit i benestar en el procés d’aprenentatge que es dur a terme a l’escola tal i com es concreta més específicament en el nostre Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)

7.FESTES I CELEBRACIONS DE L’ESCOLA
Creiem convenient incorporar les tradicions a la nostra tasca pedagògica per tal d’enriquir el bagatge cultural dels nostres alumnes.
Festes
- Castanyada
- Nadal
- Carnestoltes /Quaresma /Pasqua
- Sant Jordi
- Festa de la Primavera
- Festes de Maig
Celebracions
- Berenar solidari per la Marató TV3
- DENIP (Dia Escolar de la No violència I la Pau)
- Setmana literària
- Setmana cultural
- Graduació P5 i 6è.
A més a més, cada 2 anys fem un Festival de Final de Curs on participen tots els alumnes que ho desitgen. La mostra d’aquest festival es realitza al teatre Blas Infante de la ciutat de Badalona, un dels diumenges de juny, en la qual assisteixen els familiar dels infants per gaudir plegats de la culminació d’esforç i treball cooperativa per tal de dur a terme aquest festival musical de final de curs.