SISTEMA PEDAGÒGIC

Aprenentatge de les llengües extrangeres

Si bé a l’escola treballem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials català i castellà.
Treballem l’anglès des de l’Educació Infantil , dedicant dues hores setmanals al seu aprenentatge.

Cicle Superior els alumnes ja poden optar al coneixement del francés com a tercer idioma.
Llengües extrangeres

Introduïm als alumnes en l’aprenentatge de dues llengües estrangeres: l’anglès i el francès.

ANGLÈS
Es comença el treball de la llengua anglesa a partir de P3. Pretenem que es percebi l’anglès com un element viu i útil dins de la nostra societat global i multicultural, mitjançant una metodologia participativa i activa basada en la comunicació oral.
Per tal de consolidar aquests aprenentatges s’incorpora, des del Cicle Inicial de Primària, la llengua anglesa com a llengua vehicular de part de les àrees de plàstica i Educació Física.

FRANCÈS
En arribar al Cicle Superior l’alumnat és introduït en la llengua francesa amb l’objectiu d’assolir un nivell bàsic d’expressió oral. Els alumnes poden establir les semblances i diferències amb les altres llengües romàniques que coneixen.