Carta de compromís educatiu

Les persones sota signants:

NA PILAR ESPERALBA, amb DNI 38786146 G, representant legal del centre docent privat concertat ESCOLA LÓPEZ TORREJÓN S.L. i En/Na ................................................ (pare, mare, tutor, tutora ) de l’alumne/a ......................................................................................................, reunits a la localitat de BADALONA ,

MANIFESTEN

Que la Llei d’Educació de Catalunya, preveu la confecció de la Carta de Compromís Educatiu, i el Decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres educatius, al seu Art.7 la regula.

Que, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, determinen, de mutu acord, que la relació família-centre, es regirà per un esperit de col·laboració mútua i confiança per tal de contribuir i incidir conjuntament en la formació dels alumnes.

Que pels motius exposats, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual va ésser aprovada pel Consell Escolar del centre en la sessió celebrada el dia 31 de MAIG de 2011.

COMPROMISOS

Per part del centre:

1 Que en el centre s’imparteixi el tipus d’educació definit en l’ideari del centre dins el marc de la constitució i de les lleis.
2 Facilitar a l’alumne/alumna una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat.
3 Propiciar la participació de la comunitat escolar en el control de la gestió del centre mitjançant el Consell Escolar.
4 Vetllar per fer efectius els drets en l’àmbit escolar de pares/mares, alumnes i professorat i Informar la família sobre el projecte educatiu del centre i sobre les seves normes específiques de funcionament i de règim intern.
5 Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/alumna.
6 Informar la família i l’alumne/alumna sobre els criteris que s’aplicaran per a l’avaluació del rendiment acadèmic de l’alumnat, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, facilitar a la família aclariments respecte dels resultats de les avaluacions.
7 Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumne/alumna (en el marc dels recursos disponibles) i mantenir-ne informada la família.
8 Mantenir comunicació regular amb la família per tal de facilitar el adequat seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/alumna i, atendre, dins les possibilitats del centre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
9 Celebrar reunions en el centre per tractar assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills.
10 Informar la família de les tasques d’estudi que cal fer fora de l’horari lectiu, del seu grau d’acompliment i de la valoració que se’n fa en el procés d’avaluació.
11 Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en fomenti l’esforç i el rendiment.
12 A què els alumnes rebin una educació, amb la màxima garantia de qualitat, conforme els fins establerts en la Constitució, en l’Estatut de Catalunya, en les lleis educatives i en el projecte educatiu del centre, en especial, fent activitats educadores que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors des de la visió expressada amb el caràcter propi del centre.
13 Informar als pares i les mares sobre el procés d’aprenentatge i integració socioeducativa i fomentar la seva participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills.
14 Escoltar als pares/les mares en aquelles qüestions que afectin a l’orientació acadèmica i professional dels seus fills.
15 Procurar i propiciar l’adequada col·laboració entre el centre i la família per assolir la millora permanent en la tasca educativa i reconèixer i respectar la responsabilitat i la capacitat educativa que correspon als pares/mares.
16 Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, i si s’escau, el seu contingut, a l’inici de cada etapa educativa.


Per part de la família:

1 Respectar el caràcter propi del centre inclús en el projecte educatiu i les normes de funcionament del centre i d’uniformitat .
2 Reconèixer l’autoritat de l’equip directiu i del professorat; abordar les possibles diferencies sense menystenir mai l’autoritat davant l’educand i respectar l’exercici de les competències tècnic-professionals del personal del centre.
3 Compartir amb el centre l’educació del fill/de la filla i desenvolupar i afavorir les necessàries complicitats en l’aplicació del projecte educatiu; procurar l’adequada col·laboració i cooperació amb el centre amb allò que afecti al creixement maduratiu i l’educació dels fills, cercant sempre la coherència entre l’acció educativa que es duu a terme a casa i la que es fa a l’escola i adreçar-se directament al centre per contrastar les possibles discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del nostre fill/filla.
4 Procurar l’adequada col·laboració entre la família i el centre per assolir la millora permanent en la tasca educativa i adoptar, de comú acord amb el centre, criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar, tals com: ajudar el fill/la filla en l’organització del temps d’estudi a casa i en la preparació del material per l’activitat escolar, proporcionar als fills els materials necessaris per a la realització de les tasques escolars i propiciar que els fills participin en les activitats organitzades pel centre.
5 Instar el fill/la filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, aquelles que afectin la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes i col·laborar amb el centre en el foment de la responsabilitat personal de l’alumne/alumna i corregir aquelles conductes que siguin contraries a les normes de convivència, d’acord amb les normes de organització i funcionament, assumint els procediments de mediació davant situacions de conflicte interpersonal i donant suport als procediments de sanció educativa que imposi el centre si es produeixen transgressions greus de les normes.
6 Com a principals responsables en l’educació dels fills, seguir el procés educatiu dels mateixos, provocar les circumstàncies adients que fora i dintre del centre puguin fer més efectiva l’acció educativa de l’escola i informar als educadors d’aquells aspectes de la personalitat i circumstàncies dels seus fills que estimin convenients per ajudar a la seva formació.
7 Vetllar per tal que el fill/la compleixi amb el seu deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, així com la realització a casa de les tasques encomanades pel professorat.
8 Facilitar al centre les informacions necessàries amb relació amb el fill/filla que siguin rellevants pel seu procés d’ensenyament-aprenentatge, així com les dades i la documentació requerida per tal que el centre pugui completar l’expedient acadèmic.
9 Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i participar en les reunions i activitats per als pares i mares que convoqui l’escola.
10 A la col·laboració econòmica per al sosteniment del centre, abonant en els períodes fixats les quotes establertes conforme a la normativa vigent, contribuint al manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’escola te subscrit en l’administració educativa.
11 En cas de malaltia dels fills, tenir informat al centre i seguir les indicacions de prevenció sanitària que doni el professional sanitari.
12 Garantir la puntualitat i l’assistència dels fills al centre, advertint i justificant les absències.
13 Col·laborar amb l’associació de pares/mares en les activitats que s’organitzin.
14 informar al fill/la sobre el contingut d’aquesta carta de compromís educatiu.
15 Garantir la higiene personal i indumentària dels fills d’acord amb el reglament del centre.
16 Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta, i si s’escau el seu contingut, a l’inici de cada etapa educativa.


Badalona , de juny 201Per el centre La família
(Representant legal de l’entitat titular) (pare, mare o tutor/