Català

Avís Legal

Identificació de l'entitat:
Nom: LÓPEZ TORREJÓN, SL
Adreça: C/ Roger de Flor 115
Codigo Postal: 08912
Població: Badalona
Telèfon: 93 4606253
E-mail: a8000979@xtec.cat
C.I.F. B-60021003
Registre Mercantil de Barcelona:
Tom 2280, Foli 203, Full B 34203, Inscripció 4ª
Codi activitat. 08000979


Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les dades personals que vostè ens faciliti seran incorporades a un fitxer del que és responsable LÓPEZ TORREJÓN, SL que està registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació, gestionar la prestació de serveis encomanada i, eventualment, enviar-li informació sobre els nostres serveis que considerem que pugui resultar-li d'interès. Les seves dades personals seran objecte de tractament per part del personal de l'Entitat que així ho requereixi en funció del seu lloc de treball, podent-se comunicar a altres empreses del mateix Grup –dedicades a activitats similars o complementàries -quan això sigui necessari per prestar-li el servei sol·licitat. Així mateix, ens autoritza a comunicar les seves dades personals a tercers que siguin subcontractats per al desenvolupament de funcions relacionades amb el servei contractat.

Li concedim un termini de trenta (30) dies per manifestar la seva negativa al tractament i cessió de les seves dades, advertint-li que de no pronunciar-se s'entendrà que consenteix.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades enviant una sol·licitud per escrit a LÓPEZ TORREJÓN, SL , al seu domicili social en C/ Roger de Flor 115, 08912 Badalona o en l'adreça de correu electrònic a8000979@xtec.cat.

Castellà

Aviso Legal

Identificación de la entidad:
Nombre: LÓPEZ TORREJÓN, SL
Dirección: C/ Roger de Flor 115
Codigo Postal: 08912
Población: Badalona
Teléfono: 93 4606253
E-mail: a8000979@xtec.cat
C.I.F. B-60021003
Registro Mercantil de Barcelona:
Tomo 2280, Folio 203, Hoja B 34203, Inscripción 4ª
Código actividad. 08000979Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que usted nos facilite serán incorporados a un fichero del que es responsable LÓPEZ TORREJÓN, SL que está registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa derivada de la relación, gestionar la prestación de servicios encomendada y, eventualmente, enviarle información sobre nuestros servicios que consideremos que pueda resultarle de interés. Sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del personal de la Entidad que así lo requiera en función de su puesto de trabajo, pudiéndose comunicar a otras empresas del mismo Grupo –dedicadas a actividades similares o complementarias -cuando ello sea necesario para prestarle el servicio solicitado. Así mismo, nos autoriza a comunicar sus datos personales a terceros que sean subcontratados para el desarrollo de funciones relacionadas con el servicio contratado.

Le concedemos un plazo de treinta (30) días para manifestar su negativa al tratamiento y cesión de sus datos, advirtiéndole de que de no pronunciarse se entenderá que consiente.

Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a LÓPEZ TORREJÓN, SL , a su domicilio social en C/ Roger de Flor 115, 08912 Badalona o en la dirección de correo electrónico a8000979@xtec.cat.